Thordénstiftelsen

Stadgar

Det vi vanligen benämner Thordénstiftelsen består av två stiftelser, Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse. Stadgarna för de båda stiftelserna är likalydande, sånär som på ändamålsparagrafen, § 2. Nedan redovisas stadgarna för den allmännyttiga stiftelsen. Under § 2 har angetts ändamålet för Gustaf B Thordéns stiftelse, som i övrigt har samma stadgar.

STADGAR

för

GUSTAF B THORDÉNS STIFTELSE FÖR ALLMÄNNYTTIGT ÄNDAMÅL

§ 1.

Stiftelsens namn skall vara Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål.

§ 2.

 Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som beröra Bohuslän och dess befolkning.

I stadgarna för Gustaf B Thordéns stiftelse lyder paragrafen: ”Stiftelsen ska ha till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän, varvid huvudvikten ska läggas på intressen som beröra de anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet.”

§ 3.

Stiftelsens verksamhet skall handhavas av en styrelse bestående av fem ledamöter.  Av dessa skall en ledamot, tillika ordförande, jämte suppleant utses av Regeringen.  Övriga ledamöter jämte erforderligt antal suppleanter skola förordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Styrelseledamöter och suppleanter skola utses för högst tre år i sänder.

§ 4.

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Uddevalla.

§ 5.

 Styrelsen är beslutför, när samtliga ledamöter äro tillstädes eller då minst tre ledamöter äro närvarande, såvida dessa äro ense om de beslut som fattas.  Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när denne så finner lämpligt eller när minst två ledamöter därom göra framställning till ordföranden.  Samtliga ledamöter skola kallas till sammanträde.

 § 6.

 Stiftelsens firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer.

 § 7.

 Stiftelsens räkenskapsår skall motsvara kalenderår.  För granskning av styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall Länsstyrelsen i Stockholms län årligen utse två revisorer jämte två suppleanter.  Senast den 15 april skall berättelse över föregående års förvaltning jämte räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka senast den 15 maj skola till styrelsen avlämna revisionsberättelse.

 § 8.

 Styrelsens och revisorernas berättelser skola senast den 1 juni överlämnas till Regeringen.

 § 9.

Stiftelsen skall icke stå under tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

 § 10.

 Beslut om stiftelsens upplösning eller ändring av dessa stadgar vare ej giltigt med mindre beslutet fattats av enhällig styrelsen och blivit av Regeringen fastställt.