Thordénstiftelsen

Ansökningsvillkor

Allmänna ansökningsvillkor – Ansök om bidrag
Här får du information och villkor för att söka bidrag hos Thordénstiftelsen.

Två ansökningstillfällen per år
Ansökningar skall vara inlämnade senast…
Årets första tillfälle; Ansök senast sista februari. Beslut meddelas senare delen av april.
Årets andra tillfälle; Ansök senast sista september. Beslut meddelas senare delen av november.

Se aktuell information inför ansökningsperioden »  länk startsidan

Innan du ansöker….
Vi rekommenderar att läsa igenom dessa instruktioner innan konto skapas och ansökan fylls i.

 1. STIFTELSENS SYFTE
 2. ÄNDAMÅL – till vad kan bidrag sökas?
 3. SÖKANDE – vem kan söka?
 4. ANSÖKAN – den digitala blanketten.
 5. BESLUT OCH rekvisition

 

 1. Stiftelsens Syfte/ändamål
 • Stiftelsens stadgar;
  ”Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som beröra Bohuslän och dess befolkning”. Huvuddelen av direktavkastningen delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän.
  Ledord: Hållbarhet – Lokal förankring – Förtroende

 

 1. Ändamål – Till vad kan bidrag sökas?

Bidrag kan sökas för ändamål inom:

 1. Kultur
 2. Idrott/motion/friluftsliv
 3. Undervisning/utbildning
 4. Intern föreningsutveckling
 5. Byggnation/renovering/inventarier
 6. Övrigt

 

 • Bidrag lämnas normalt inte till åtgärder som redan är utförda.
 • Beviljat bidrag betalas ut när projektets ändamål är uppfyllt.

 

Stiftelsen prioriterar

 • projekt som syftar till någon form av utveckling
 • projekt som är tidsbegränsade och har tydligt utformade mål
 • projekt där sökande har ytterligare medfinansiärer i projektet
 • projekt där sökande gör en egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc).

 

Vilka ändamål prioriteras inte?

Det finns ändamål där Stiftelsen som regel inte beviljar bidrag. Exempel på sådana är:

 • ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel
 • välgörande ändamål
 • studieresor eller utbildning för enskild person
 • politisk verksamhet
 • investeringar som redan påbörjats

 

 1. Sökande – Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan sökas av föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom följande verksamhetsområden i Bohuslän:

 • Fritidsverksamhet
 • Historisk och kulturhistorisk verksamhet
 • Ideell verksamhet
 • Idrotts- och friluftsverksamhet
 • Kulturell verksamhet
 • Undervisning och utbildning
 • Vetenskaplig forskning
 • Övrigt

 

 • Sökande som fått bidrag beviljat nyligen har lägre eller ingen prioritering i nästkommande omgång.
 • Sökande som fått avslag på en ansökan har små eller inga möjligheter att få ett beviljande om man söker på nytt för samma ändamål
 • Sökande bör normalt ha endast en ansökan per ansökningsomgång
 • Stiftelsen ger normalt inte bidrag till enskilda personer.

 

Thordénstiftelsen vill i sin bidragsgivning verka för en hållbar utveckling.

Med hållbar utveckling menar Stiftelsen ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Thordénstiftelsen värnar om hållbar utveckling inom alla aspekter av miljö, ekonomi och social hållbarhet. Utveckla därför i ansökan om på vilket sätt er organisation och projektet har inriktning på, eller syftar mot hållbar positiv utveckling inklusive integration/mångfald.

 

Bidragsmottagares skyldigheter

För beviljade bidrag gäller av stiftelsen fastställda regler. Bidragsmottagare får genom digitalt godkännande vid ansökningsförfarandet bekräfta att man kommer att följa dessa regler.

Fullständiga villkor godkänns i slutet av blanketten och blir till avtal genom att sända in ansökan.

 

 1. Ansökan – Den digitala blanketten

Börja med att skapa ett konto och logga in till det som ska bli ”Min sida”. Fyll sedan i blanketten. Kort sammanfattning på innehåll nedan. Har du redan ett konto från tidigare år ska du använda samma konto. OBS! Kontaktperson är med fördel den person som är firmatecknare och som senare kommer att attestera eventuellt beviljade bidrag för utbetalning.

Det är viktigt att du sparar ditt användarnamn och lösenord. På ”Min sida” hittar du alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även funktioner för återrapportering.

Viktigt att veta

De uppgifter du lämnar i ansökan kommer att lagras digitalt. Uppgifterna kommer att användas för handläggning av din ansökan samt vid efterföljande beslutsprocess.
Se vidare vår GDPR-policy »  Om oss | Thordénstiftelsen

 • För material och bilagor bifogat till ansökan ansvaras ej
 • Stiftelsen behandlar endast kompletta ansökningar
 • Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Det här ska ansökan innehålla

För att ansökan skall anses korrekt måste den vara komplett ifylld. Samtliga lämnade uppgifter skall vara sanningsenliga och väl förankrade inom den egna organisationen.

Ansökan består av fem flikar:
Du kan navigera fritt mellan flikarna innan du trycker på ”Lämna in ansökan”.

Sökande: Organisationsuppgifter, kontaktperson, Bankgiro eller Plusgiro, grundläggande mål, medlemsantal, inriktning på hållbar utveckling.

Projektbeskrivning: Projektnamn, projektändamål och -beskrivning, tidsplan. Projektbeskrivningen ska innehålla vad, hur och varför ni ska genomföra projektet. Uppge även hur projektet påverkar er förening/klubb/utbildningsenhet/organisation som helhet. Beskriv hur just detta projekt påverkar till en positiv hållbar utveckling.

Budget: Total beräknad kostnad, specificerade budgetposter, övriga finansiärer, ansökt belopp, egna insatser. En ekonomisk beskrivning där det görs en specificerad beräkning av kostnader för arbete, material och resor etc. Medel som beviljats eller söks från andra finansiärer anges. Utöver detta skall den senaste färdigställda årsredovisningen biläggas om det sökta beloppet överstiger 50 000 kr.

Bilagor och övrig information: Här finns utrymme för utökad beskrivning samt funktionen att ladda upp och bifoga bilagor.

Bilagor som ska bifogas:
senaste färdigställda årsredovisningen om det sökta beloppet överstiger 50 000 kr

Bilagor som kan bifogas, tex
Offert eller kostnadsuppgift från leverantör

Max antal bilagor är 4 st

Förhandsgranskning: Förhandsgranska, allmänna ansökningsvillkor, möjlighet att ladda ner ansökan och skriva ut.

Lämna in ansökan

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in ansökan” och du kan inte längre revidera din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till ”Min sida” och påbörja en ny ansökan eller titta på den ansökan du just lämnat in. Vill du revidera din ansökan innan ansökningsperioden är slut ska Stiftelsen kontaktas.

Frågor

Är det frågor rörande din ansökan hittar du våra kontaktuppgifter här »  Kontakt | Thordénstiftelsen

 

 1. Beslut och rapportering
 • Styrelsen fattar beslut i slutet av april respektive i slutet av november. Information om beviljade bidrag publiceras på Stiftelsens hemsida.
 • Beslut om bifall eller avslag lämnas därefter via mail till sökande.
 • Motivering till beslut lämnas endast generellt. Beslut kan inte överklagas.
 • Stiftelsen förbehåller sig rätten att använda beviljade bidrag i sin marknadskommunikation.

 

Villkor för beviljat bidrag

Mottagaren är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som Stiftelsen beviljat. Pengarna får ej användas till annat ändamål. Behöver projektplanen justeras under projekttiden skall dialog tas med Stiftelsens sekreterare.

Observera att eventuellt beviljat bidrag från Stiftelsen inte innebär något åtagande för framtiden från Stiftelsens sida.

Utbetalning av beviljade medel – rekvisition

 • Utbetalning av beviljat belopp sker efter att projektets ändamål är uppfyllt.
 • Rekvisitionsblankett kommer att finnas under ”Mina sida” i ansökningssystemet.
 • I undantagsfall godkänner Stiftelsen delutbetalning.

Rekvisition signeras med mobilt BankID av firmatecknare. Till rekvisition fogas protokollsutdrag som visar vem som är firmatecknare.

Mottagare av bidrag skall lämna in kopior av betalda leverantörsfakturor samt sammanställning över utfall och ev skäl till avvikelser. OBS! Betydande avvikelser från projektansökan ska i förväg kommuniceras med och godkännas av Stiftelsens sekreterare. Det är bidragsmottagarens ansvar att kunna uppvisa skriftligt godkännande (e-post) av Stiftelsens sekreterare.

Ej redovisade kostnader och rekvirerade beviljade bidrag återfaller Stiftelsen efter 1,5 år efter beviljandedatum utan att någon ytterligare avisering sker från Stiftelsens sida.

Delrekvisition

Med anledning av att all rapportering skall ske genom ansökningssystemet skall ni som bidragsmottagare höra av er till Stiftelsen vid önskemål om delrekvisition Detta för att en delrekvisition skall läggas upp i systemet.

Information och medgivande om hantering av personuppgifter – Dataskyddsförordningen

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, hanteras av Stiftelsens sekretariat. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsens sekreterare. Personuppgifterna, i huvudsak kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer, behövs för att kunna administrera ansökan och framtida handläggning av bidragsprocessen. Tillgång till personuppgifterna har sekretariatet, styrelsen, datasupport och i förekommande fall Stiftelsens bank. Vid frågor angående Stiftelsens behandling av personuppgifter, begäran om registrerade uppgifter eller vid återkallande av samtycke kontakta Stiftelsens sekreterare »  Kontakt | Thordénstiftelsen (thordenstiftelsen.se)

OBS! Om problem uppstår att skapa inlogg till ”Min sida” läs nedan och följ instruktion…

Om ni har sökt bidrag tidigare och finns i vårt gamla system måste ni skapa ett nytt lösenord för att logga in i nya systemet. På inloggningssidan klickar ni på länken glömt lösenord och följer instruktionerna i mailet som skickas ut. Om ni inte ser det svarsmailet, se även i skräpkorgen.

Klicka här för att gå vidare och godkänna ovan villkor

En lathund för att skapa inlogg finner du här »