Thordénstiftelsen

Om oss

Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål tillkom genom ett förordnande den 20 mars 1958 av skeppsredaren Gustaf B. Thordén. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj kr. Därmed skapades den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan 1963 delat ut bidrag till det allmännas fromma i Bohuslän.

År 1982 delades stiftelsen i två delar,  Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och  Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse och har i praktiken samma ändamål.

Thordénstiftelsen verkar för ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsens kapital är idag drygt 350 miljoner kronor. Huvuddelen av direktavkastningen delas ut till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen delar också ut stipendier.  Vidare delar stiftelsen ut Bohuspriset vartannat år och är medarrangör till Bohusbiennalen. Normalt har stiftelsen två beslutsmöten per år.

Styrelsen består av fem ledamöter och fyra suppleanter. Regeringen utser styrelsens ordförande och suppleant för denne. Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Regeringen har förordnat landshövding Anders Danielsson som ordförande för 2021-2023. Regeringen har vidare förlängt länsöverdirektören Lisbeth Schultzes förordnande som suppleant, för tiden 2021-2023.

Krister Olsson är sekreterare från 2022-10-01.

Styrelsens sammansättning fr.o.m. den 1 januari 2023:

Ordförande: Anders Danielsson (2021-23)

Vice ordförande: Marianne Thordén (2023-2025)

Övriga ledamöter: Lars-Arne Staxäng, Nils-Ove Carlén  (2023-2025) Gisela Falck (aug 2023-2025)

Suppleanter: Lisbeth Schultze (ersättare för ordföranden, 2021-23), Ulla Dahlberg, Ulrika Holmqvist och Patric Westdahl (samtliga 2023-25).

Sekreterare: Krister Olsson

Hur vi hanterar personuppgifter

Den europeiska dataskyddsförordningen trädde ikraft den 25 maj 2018 och den gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från detta datum.

De personuppgifter som vi samlar in är i huvudsak sådana som behövs för att hantera ansökningar om bidrag. När en förening/motsvarande ansöker om bidrag uppger föreningen kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer och epostadress. Dessa personuppgifter används för att vid behov kommunicera med sökanden och för att meddela beslut. Vi behöver också ha personuppgifter för våra stipendiater, bl.a. för att kunna betala ut stipendierna.

Tillgång till personuppgifter som lämnas till stiftelsen i ansökningssystemet eller på annat sätt har styrelsen, sekreteraren och, vid utbetalningar, stiftelsens bank. Uppgifterna lagras normalt i tre år, och raderas därefter.

Stiftelsens sekreterare är personuppgiftsansvarig i stiftelsen och kan ge mer information om hur vi hanterar personuppgifter. Vill du t.ex. veta vilka personuppgifter vi har, vill du ändra någon personuppgift eller önskar du att de tas bort, kontakta sekreteraren.

Jubileumsskrift

År 2018 blev Thordénstiftelsen 60 år. En jubileumsbok 1958-2018 var klar i december 2018. I den berättas om stiftelsens tillkomst och verksamheten från start och fram till nu. Boken kan tills vidare köpas i Hallmans bokhandel i Uddevalla och Lysekils Bokhandel och på Bohusläns museum i Uddevalla.

År 2009 gavs en historik ut om Thordénstiftelsen 1958-2008. Första delen, om åren 1957-82, skrevs av förre landshövdingen Per Nyström. Den andra delen, 1983-2008, har skrivits av John Hägglund, tidigare länsråd och under lång tid verksam i Thordénstiftelsens styrelse.

Loggor:

Klicka här för att ladda ner