Thordénstiftelsen

Beslut våren 2023

Styrelsen för Thordénstiftelsen har vid sitt möte 26 april 2023 beviljat 5,1 milj kr till 89 föreningar.
Det fanns 134 ansökningar med ett totalt ansökt belopp på drygt 16,5 miljoner.

Bifogat finns förteckning över beviljade bidrag.

Beviljade ansökningar april 2023